Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

"Có một Ðấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi"

Phúc Âm: Jo 1,19-28

"Có một Ðấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?"

Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô".

Họ liền hỏi: "Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?"

Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia".

"Hay ông là một đấng tiên tri?"

Gioan đáp: "Không phải".

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?"

Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.

Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?"

Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết.

Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người".

Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

Suy Niệm:

"Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dây dép cho Người". Ðó là lời chứng của Gioan về Ðấng Thiên Sai. Gioan muốn khẳng định ông không phải là Ðấng Kitô. Ông chỉ là Sứ Thần đi trước để dọn lối cho Người. Gioan không lạm dụng uy tín để đi quá phạm vi của mình. Ông đã khiêm hạ, chân thật sống đúng là mình.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con chân thành nhận ra mình. Không ảo tưởng, không cậy mình kiêu căng, cướp quyền vinh quang Thiên Chúa, xin cho chúng con biết dùng những ân huệ Chúa ban như phương tiện giới thiệu Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa đang đến và hoạt động trong cuộc đời mỗi người. Amen.