Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

"Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại".

Phúc Âm: Lc 1, 46-56

"Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!"

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Suy Niệm:

Khi bà Êlisabéth ca tụng Ðức Mẹ diễm phúc. Mẹ liền chuyển đối tượng của lời ca tụng lên Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa làm cho Mẹ nên cao trọng. Chính Thiên Chúa đã nâng người khiêm nhường để triệt hạ kẻ kiêu căng. Hồng ân nhưng không của Chúa đã ban cho người Chúa thương.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, mọi sự chúng con có là nhận được từ nơi Cha: Sức khoẻ của chúng con, tiền tài của chúng con, con người của chúng con... đều là của Cha. Xin đừng để chúng con kiêu căng với những gì đã lãnh nhận. Cũng đừng để chúng con mặc cảm với những gì chúng con thiếu kém. Xin cho chúng con biết dùng những hồng ân Cha ban để phụng sự Cha và phục vụ tha nhân. Xin nhận lời chúng con cầu xin nhờ danh Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.